دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معرفی

مشخصات فردی

نام : بهبد   قلمکاری

پست الکترونیکی : ghalamkari@srbiau.ac.ir ghalamkari@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق- مخابرات میدان
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق- مخابرات میدان
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه آموزشی برق و مخابرات

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

بهبد قلمکاری

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^